ارچیکو فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

کد تغییر شکل ماوس_۲

با استفاده از این کد ها میتوانید شکل ظاهری ماوس (muse) را در وبلاگ خود تغییر دهید.(نمونه کد آنلاین را میتوانید در ادامه مطلب مشاهده کنید)

 

 

(این مجموعه شامل 20 نوع طرح مختلف میباشد)

 

 

 

برای دریافت کد به ادامه مطلب مراجعه کنید …

 


 

پس از انتخاب شکل مورد نظر ، کافیست کد آن را copy و در قسمت مناسبی از ویرایش قالب وبلاگ خود paste کنید

توجه : برای مشاهده ی طرح ها ، کافیست که ماوس خود را بر روی محل های تایین شده ببرید

 


 

 
 

 

<!–start this code by fa-tools.ir –><div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir">mouse code</a>|<a href="http://fa-tools.ir/News/topic/11/">تغییر شکل ماوس</a></div><center><a target="_blank" href="http://fa-tools.ir">كد ماوس</a></center><style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://fa-tools.ir/code/muse/cur/41.cur), progress !important;}</style><!–end code by fa-tools.ir –>

 


 

 
 

 

<!–start this code by fa-tools.ir –><div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir">mouse code</a>|<a href="http://fa-tools.ir/News/topic/11/">تغییر شکل ماوس</a></div><center><a target="_blank" href="http://fa-tools.ir">كد ماوس</a></center><style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://fa-tools.ir/code/muse/cur/42.cur), progress !important;}</style><!–end code by fa-tools.ir –>

 

 

 


 

 

 
 

 

<!–start this code by fa-tools.ir –><div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir">mouse code</a>|<a href="http://fa-tools.ir/News/topic/11/">تغییر شکل ماوس</a></div><center><a target="_blank" href="http://fa-tools.ir">كد ماوس</a></center><style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://fa-tools.ir/code/muse/cur/43.cur), progress !important;}</style><!–end code by fa-tools.ir –>

 

 

 


 

 

 
 

 

<!–start this code by fa-tools.ir –><div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir">mouse code</a>|<a href="http://fa-tools.ir/News/topic/11/">تغییر شکل ماوس</a></div><center><a target="_blank" href="http://fa-tools.ir">كد ماوس</a></center><style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://fa-tools.ir/code/muse/cur/44.cur), progress !important;}</style><!–end code by fa-tools.ir –>

 

 

 


 

 
 

 

<!–start this code by fa-tools.ir –><div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir">mouse code</a>|<a href="http://fa-tools.ir/News/topic/11/">تغییر شکل ماوس</a></div><center><a target="_blank" href="http://fa-tools.ir">كد ماوس</a></center><style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://fa-tools.ir/code/muse/cur/45.cur), progress !important;}</style><!–end code by fa-tools.ir –>

 

 

 


 

 
 

 

<!–start this code by fa-tools.ir –><div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir">mouse code</a>|<a href="http://fa-tools.ir/News/topic/11/">تغییر شکل ماوس</a></div><center><a target="_blank" href="http://fa-tools.ir">كد ماوس</a></center><style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://fa-tools.ir/code/muse/cur/46.cur), progress !important;}</style><!–end code by fa-tools.ir –>

 

 

 


 

 
 

 

<!–start this code by fa-tools.ir –><div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir">mouse code</a>|<a href="http://fa-tools.ir/News/topic/11/">تغییر شکل ماوس</a></div><center><a target="_blank" href="http://fa-tools.ir">كد ماوس</a></center><style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://fa-tools.ir/code/muse/cur/47.cur), progress !important;}</style><!–end code by fa-tools.ir –>

 

 

 


 

 
 

 


<!–start this code by fa-tools.ir –><div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir">mouse code</a>|<a href="http://fa-tools.ir/News/topic/11/">تغییر شکل ماوس</a></div><center><a target="_blank" href="http://fa-tools.ir">كد ماوس</a></center><style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://fa-tools.ir/code/muse/cur/48.cur), progress !important;}</style><!–end code by fa-tools.ir –>

 


 

 
 

 

<!–start this code by fa-tools.ir –><div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir">mouse code</a>|<a href="http://fa-tools.ir/News/topic/11/">تغییر شکل ماوس</a></div><center><a target="_blank" href="http://fa-tools.ir">كد ماوس</a></center><style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://fa-tools.ir/code/muse/cur/49.cur), progress !important;}</style><!–end code by fa-tools.ir –>

 

 

 


 

 
 

 

<!–start this code by fa-tools.ir –><div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir">mouse code</a>|<a href="http://fa-tools.ir/News/topic/11/">تغییر شکل ماوس</a></div><center><a target="_blank" href="http://fa-tools.ir">كد ماوس</a></center><style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://fa-tools.ir/code/muse/cur/50.cur), progress !important;}</style><!–end code by fa-tools.ir –>

 

 

 


 

 
 

 

<!–start this code by fa-tools.ir –><div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir">mouse code</a>|<a href="http://fa-tools.ir/News/topic/11/">تغییر شکل ماوس</a></div><center><a target="_blank" href="http://fa-tools.ir">كد ماوس</a></center><style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://fa-tools.ir/code/muse/cur/51.cur), progress !important;}</style><!–end code by fa-tools.ir –>

 


 

 
 

 

<!–start this code by fa-tools.ir –><div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir">mouse code</a>|<a href="http://fa-tools.ir/News/topic/11/">تغییر شکل ماوس</a></div><center><a target="_blank" href="http://fa-tools.ir">كد ماوس</a></center><style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://fa-tools.ir/code/muse/cur/52.cur), progress !important;}</style><!–end code by fa-tools.ir –>

 

 

 


 

 
 

 

<!–start this code by fa-tools.ir –><div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir">mouse code</a>|<a href="http://fa-tools.ir/News/topic/11/">تغییر شکل ماوس</a></div><center><a target="_blank" href="http://fa-tools.ir">كد ماوس</a></center><style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://fa-tools.ir/code/muse/cur/53.cur), progress !important;}</style><!–end code by fa-tools.ir –>

 

 

 


 

 
 

 

<!–start this code by fa-tools.ir –><div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir">mouse code</a>|<a href="http://fa-tools.ir/News/topic/11/">تغییر شکل ماوس</a></div><center><a target="_blank" href="http://fa-tools.ir">كد ماوس</a></center><style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://fa-tools.ir/code/muse/cur/54.cur), progress !important;}</style><!–end code by fa-tools.ir –>

 

 

 


 

 
 

 

<!–start this code by fa-tools.ir –><div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir">mouse code</a>|<a href="http://fa-tools.ir/News/topic/11/">تغییر شکل ماوس</a></div><center><a target="_blank" href="http://fa-tools.ir">كد ماوس</a></center><style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://fa-tools.ir/code/muse/cur/55.cur), progress !important;}</style><!–end code by fa-tools.ir –>

 

 

 


 

 
 

 

 

<!–start this code by fa-tools.ir –><div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir">mouse code</a>|<a href="http://fa-tools.ir/News/topic/11/">تغییر شکل ماوس</a></div><center><a target="_blank" href="http://fa-tools.ir">كد ماوس</a></center><style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://fa-tools.ir/code/muse/cur/56.cur), progress !important;}</style><!–end code by fa-tools.ir –>
 

 


 

 
 

 

<!–start this code by fa-tools.ir –><div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir">mouse code</a>|<a href="http://fa-tools.ir/News/topic/11/">تغییر شکل ماوس</a></div><center><a target="_blank" href="http://fa-tools.ir">كد ماوس</a></center><style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://fa-tools.ir/code/muse/cur/57.cur), progress !important;}</style><!–end code by fa-tools.ir –>

 

 

 


 

 
 

 

<!–start this code by fa-tools.ir –><div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir">mouse code</a>|<a href="http://fa-tools.ir/News/topic/11/">تغییر شکل ماوس</a></div><center><a target="_blank" href="http://fa-tools.ir">كد ماوس</a></center><style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://fa-tools.ir/code/muse/cur/58.cur), progress !important;}</style><!–end code by fa-tools.ir –>

 


 

 
 

 

<!–start this code by fa-tools.ir –><div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir">mouse code</a>|<a href="http://fa-tools.ir/News/topic/11/">تغییر شکل ماوس</a></div><center><a target="_blank" href="http://fa-tools.ir">كد ماوس</a></center><style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://fa-tools.ir/code/muse/cur/59.cur), progress !important;}</style><!–end code by fa-tools.ir –>

 

 

 


 

 
 

 

<!–start this code by fa-tools.ir –><div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir">mouse code</a>|<a href="http://fa-tools.ir/News/topic/11/">تغییر شکل ماوس</a></div><center><a target="_blank" href="http://fa-tools.ir">كد ماوس</a></center><style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://fa-tools.ir/code/muse/cur/60.cur), progress !important;}</style><!–end code by fa-tools.ir –>

 

 

 

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.