ارچیکو فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

کد ماشین حساب

با استفاده از این کد میتوانید در وبلاگ خود یک ماشین حساب داشته باشید

 

 

 

مشاهده نمونه کد:

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

برای دریافت کد به ادامه مطلب مراجعه کنید …

  

کد زیر را copy کرده و در قسمت مناسبی از قالب  وبلاگ خود  paste کنید

نکته: سایز ماشین حساب ثابت است

 

<CENTER>
<FORM name="Keypad" action="">
<TABLE>
<B>
<TABLE border=2 width=50 height=60 cellpadding=1 cellspacing=5>
<TR>
<TD colspan=3 align=middle>
<input name="ReadOut" type="Text" size=24 value="0" width=100%>
</TD>
<TD
</TD>
<TD>
<input name="btnClear" type="Button" value="  C  " onclick="Clear()">
</TD>
<TD><input name="btnClearEntry" type="Button" value="  CE " onclick="ClearEntry()">
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<input name="btnSeven" type="Button" value="  7  " onclick="NumPressed(7)">
</TD>
<TD>
<input name="btnEight" type="Button" value="  8  " onclick="NumPressed(8)">
</TD>
<TD>
<input name="btnNine" type="Button" value="  9  " onclick="NumPressed(9)">
</TD>
<TD>
</TD>
<TD>
<input name="btnNeg" type="Button" value=" +/- " onclick="Neg()">
</TD>
<TD>
<input name="btnPercent" type="Button" value="  % " onclick="Percent()">
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<input name="btnFour" type="Button" value="  4  " onclick="NumPressed(4)">
</TD>
<TD>
<input name="btnFive" type="Button" value="  5  " onclick="NumPressed(5)">
</TD>
<TD>
<input name="btnSix" type="Button" value="  6  " onclick="NumPressed(6)">
</TD>
<TD>
</TD>
<TD align=middle><input name="btnPlus" type="Button" value="  +  " onclick="Operation('+')">
</TD>
<TD align=middle><input name="btnMinus" type="Button" value="   –   " onclick="Operation('-')">
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<input name="btnOne" type="Button" value="  1  " onclick="NumPressed(1)">
</TD>
<TD>
<input name="btnTwo" type="Button" value="  2  " onclick="NumPressed(2)">
</TD>
<TD>
<input name="btnThree" type="Button" value="  3  " onclick="NumPressed(3)">
</TD>
<TD>
</TD>
<TD align=middle><input name="btnMultiply" type="Button" value="  *  " onclick="Operation('*')">
</TD>
<TD align=middle><input name="btnDivide" type="Button" value="   /   " onclick="Operation('/')">
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<input name="btnZero" type="Button" value="  0  " onclick="NumPressed(0)">
</TD>
<TD>
<input name="btnDecimal" type="Button" value="   .  " onclick="Decimal()">
</TD>
<TD colspan=3>
</TD>
<TD>
<input name="btnEquals" type="Button" value="  =  " onclick="Operation('=')">
</TD>
</TR>
</TABLE>
</TABLE>
</B>
</FORM>
</CENTER>
<font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2>
<script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/java/hesab.js"></script>
<center><a href="http://fa-tools.ir/News/topic/28/">دریافت کد ماشین حساب</a></center><div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir">فا تولز ، ابزار رایگان وبمستر</a><a href="http://fa-tools.ir/News/topic/28/">کد ماشین حساب</a></div>
 

 

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.